Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT.

Podatek PIT należy do podatków bezpośrednich odprowadzanych przez osoby fizyczne z tytuły osiągniętych dochodów.

Do osób fizycznych zaliczamy spółki cywilne, jawne, komandytowe, komandytowo – akcyjne, partnerskie oraz każdą osobę, która funkcjonuje w społeczeństwie bez miana osoby prawnej, czyli zarówno Ja jak i Wy.

W przypadku spółek obowiązek sporządzenia deklaracji PIT przypada na wspólników, tak więc podatek nie jest odprowadzany od spółki, ale od jego współwłaścicieli. Deklarację podatkową na odpowiednim wniosku należy sporządzić do końca stycznia.

Licząc podatek dochodowy od osób fizycznych bierze się pod uwagę stawkę 18 % i 32 %.

18 % dotyczy tych osób, które w roku obrotowym nie uzyskały przychodu większego niż 85 528 zł, wówczas podatek liczy się mnożąc kwotę dochodu przez obowiązującą stawkę i odejmuje się kwotę zmniejszającą podatek czyli 556,02 zł.

32 % dotyczy osób, u których dochód jest wyższy niż 85 528 zł. W tym przypadku liczy się 32 % nadwyżki ponad limit (85 528 zł) i dodaje się 14 839 zł.

Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej zadania te zrealizowane powinny być do końca kwietnia roku następnego.