Nowe umowy na czas określony!

Istotnym dniem dla wielu pracowników i pracodawców będzie dzień 25 czerwca 2015 roku, gdyż to właśnie w tym czasie sejm uchwalił ustawę, która ma zmieniać ustawę zawartą w Kodeksie pracy dotyczącą zatrudniania osób na czas określony. Mimo tego, że zmiana wejdzie dopiero po 6-ściu miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw to ważne jest, aby być na to przygotowanym i poinformowanym!

Nowelizacja dotyczy ograniczenia okresu zatrudnienia na umowy terminowe zawierane między tymi samymi stronami maksymalnie do 33 miesięcy. Istnieją również wyjątki od tego limitu, a dokładnie mowa tu o zastępstwie pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, wykonywania pracy o charakterze dorywczym czy sezonowym oraz wykonywania pracy przez okres kadencji.

Nowela przewiduje również zmianę okresu wypowiedzenia:
- zatrudnienie mniejsze niż 6 miesięcy – 2 tygodnie,
 - zatrudnienie od 6 miesięcy do 3 lat – 1 miesiąc,
 - zatrudnienie przekraczające 3 lata – 3 miesiące.

Wcześniejsza ustawa Kodeksu Pracy mówiła, że każda trzecia umowa zawarta na czas określony między tą samą stroną staje się umową na czas nieokreślony, natomiast obecna, wprowadza, że dopiero czwarta umowa staje się umową bezterminową.