Czym dla jednostki jest przychód, a czym dochód?

Bardzo dużo mówi się na temat przychodów i dochodów jednostki gospodarczej. Z pierwszego punktu widzenia oba stwierdzenia mogą określać to samo, jednak w księgowości mają odmienne znaczenie.

Tak więc, przychodem nazywamy środki pieniężne należne jednostce z tytuły sprzedaży towarów, czy świadczenia usług niezależnie od tego czy jednostka otrzymała pieniądze. Z dochodem natomiast mamy do czynienia wówczas, gdy przedsiębiorstwo otrzymało środki z tytułu sprzedaży towarów i od tej kwoty odjęło wszystkie koszty poniesione w związku z wytworzeniem i transportem.

Na ogół w księgowości bardzo duże znaczenie ma osiągany przychód, a nie dochód. To właśnie na podstawie przychodu firma kwalifikuje się do małego bądź dużego podatnika.

Mały podatnik to taki, który osiąga przychody niższe niż 1 200 000 EURO, może korzystać z uproszczonych form o ile nie jest spółką kapitałową czy firmą z osobowością prawną.

Do dużych podatników zalicza się przedsiębiorstwa generujące przychody wyższe niż 1 200 000 EURO. Jednostki te zobowiązane są ewidencjonować swoje operacje gospodarcze w Księgach Handlowych.