ISTOTNE ZMIANY w Kodeksie Pracy od 22 lutego – sprawdź!

To właśnie 22 lutego wejdą w życie nowelizacje dotyczące umowy o pracę na czas określony. Zmiany dotyczyć będą okresu oraz reguł zawarcia umowy.

Ustawa z 25 czerwca 2015 roku o zmianie Kodeksu Pracy oraz niektórych innych ustaw po dokładnej analizie obowiązywać będzie już od 22 lutego 2016 roku. Jedną z nowelizacji ma być okres terminowych umów o pracę, wcześniejsze zapisy prawne nie ograniczały pracodawcę co do terminu na jaki zostanie zawarta umowa. Po nowelizacji maksymalnym okresem zatrudnienia pracownika na podstawie tej formy będzie okres 33 miesięcy, w tym dodatkowe 3 miesiące na okres próbny.

Co do ilości zawieranych umów o pracę na czas określony ustawodawca wniósł tylko nowelizację dotyczącą odstępów czasowych między kolejnymi umowami. Wcześniejsze zapisy pozwalały pracodawcy prowadzącemu działalność gospodarczą na niezliczone zawieranie porozumień między tymi samymi stronami, gdyż wystarczyło, że odstęp między jedną, a drugą umową przekraczał jeden miesiąc. Od 22 lutego czynności te nie będą miały miejsca ze względu na zmienione odstępy czasowe.

Wprowadzone zmiany mówią, że okres między jedną, a drugą umową nie ma znaczenia. W takim razie zawieranie nieograniczonej liczby umów o pracę na czas określony, czyli tzw. „de facto” nie będzie możliwe.