Kapitały własne w firmie

Kapitały własne (inaczej nazywane fundusze własne) to źródła finansowania aktywów trwałych i obrotowych tworzone przez podmiot gospodarczy.

Kapitały (fundusze) własne wykazują poszczególne podziały:

I. Kapitał (fundusz) podstawowy – głównym źródłem kapitału podstawowego jest pierwotny wkład właścicieli wniesiony w formie pieniężnej bądź niepieniężnej przez założycieli jednostki. Kapitał podstawowy może być podwyższany wraz z prowadzoną działalnością. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być składniki majątku obrotowego, środki trwałe bądź prawa majątkowe.

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) – zadeklarowane, wpisane w umowie bądź statucie i rejestrze sądowym, a niewniesione wkłady kapitałowe w przypadku spółek kapitałowych oraz niezapłacone udziały w spółdzielniach.

III. Udziały/akcje własne (wielkość ujemna) – własne akcje i udziały przeznaczone do sprzedaży pomniejszające kapitał podstawowy.

IV.
Kapitał (fundusz) zapasowy – kapitał przeznaczony na pokrycie straty bilansowej lub powiększenie kapitału zakładowego. Jednostka tworzy go z wygospodarowanego zysku.

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – kapitał powstały w wyniku aktualizacji wyceny środków trwałych oraz wzrostu wartości długoterminowych aktywów finansowych.

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – kapitały tworzy się z części osiągniętego zysku w celu pokrycia ewentualnych wydatków i strat.

VII. Zysk/strata z lat ubiegłych – kwota niepodzielonego zysku z lat poprzednich bądź niepokryta strata bilansowa.

VIII. Zysk/strata netto – osiągnięty w danym roku obrotowym zysk bądź poniesiona strata w działalności gospodarczej.

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) – odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego wykazywane są ze znakiem ujemnym, przykładem odpisu z zysku netto w ciągu roku obrotowego są kwoty zaliczek pobranych na poczet spodziewanego zysku.