8 zasad rachunkowości

Zasada memoriału Zasada ta ma zastosowanie w rachunkowości i polega na tym, że jednostki gospodarcze prowadząc pełną księgowość zobowiązane są do ujęcia w Księgach Rachunkowych wszystkie osiągnięte, przypadające na dany podmiot przychody i obciążające go koszty związane z prowadzoną polityką w danym roku obrotowym niezależnie od terminu zapłaty.


Zasada współmierności Zasada ta dotyczy kosztów i przychodów działalności operacyjnej oraz kosztów i przychodów finansowych. Przedsiębiorstwo stosując się do tej zasady zobowiązuje się przeciwstawiać przychody kosztami w celu ustalenia wyniku finansowego. W powodu tego wyróżnia się czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów.


Zasada ostrożnej wyceny Zasada ostrożnej wyceny dotyczy sposobu wyceny składników majątkowych oraz zaliczania przychodów, kosztów, strat i zysków do wyników danego okresu.


Zasada istotności Przyjęte do stosowania w jednostce gospodarczej zasady powinny zapewniać porównywalność stanu aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w następujących po sobie okresach sprawozdawczych. Firma powinna stosować tylko te uproszczenia, które są dozwolone przez konkretne przepisy.


Zasada ciągłości Zasada ta nakazuje przedsiębiorstwu stosowania tej samej polityki rachunkowości jak w latach wcześniejszych. Zastosowanie tej zasady ma na celu zapewnienie porównywalności kolejnych okresów sprawozdawczych. Dużą uwagę skupia się na metodzie wyceny składników majątku, w tym środków trwałych, zapasów czy też należności.


Zasada wyższości treści nad formą Wszystkie operacje gospodarcze powinny mieć swoje miejsce w Księgach, a w szczególności wykazane zgodnie z ich treścią i rzeczywistym stanem ekonomicznym. W przypadku rozbieżności między zasadą rzetelnego obrazu, a wymaganiami jakie zostały określone w przepisach prawnych firma zobligowana jest przyjąć rzeczywistą treść ekonomiczną.


Zasada zakazu kompensat Zasada ta mówi, że pewne składniki majątku przedsiębiorstwa nie mogą zostać wspólnie skompensowane. Kategorie dotyczące przychodów i kosztów, a także zobowiązań i należności muszą zostać oddzielnie wykazane w sprawozdaniu.


Zasada kontynuacji działalności Zasada ta dokonywana jest w czasie sporządzania rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności gospodarczej, według niej jednostka nie zamierza w najbliższym czasie zaprzestać oraz zawiesić prowadzenia działalności. Wycenę składników aktywów i pasywów ustala się w rzeczywistych cenach nabycia lub po koszcie wytworzenia.