Czy posiadany majątek jest istotnym czynnikiem w wykazie wartości firmy?

Wartość firmy otrzymujemy po odjęciu od ceny nabycia firmy wartość godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia przewyższa wartość godziną przejętych aktywów netto uznaje się, że wartość firmy jest dodatnia. W sytuacji odwrotnej mowa o ujemnej wartości firmy.


Za cenę nabycia uznaje się cenę spółki jaką jest w stanie zapłacić potencjalny nabywca. Cena ta jest zależna od wielu czynników.


Jednym z nich jest pozycja rynkowa. Im lepiej działające i funkcjonujące przedsiębiorstwo, tym jego cena nabycia jest wyższa. Innym czynnikiem mogą być współprace biznesowe oraz zawarte kontrahenty.


Za wartość godziwą przejętych aktywów uznaje się:

- wartość rynkową środków trwałych,

- wartość oszacowaną w oparciu o ceny rynkowe wartości niematerialnych i prawnych,

- aktualną cenę nabycia zapasów materiałów,

- cenę sprzedaży netto produktów gotowych,

- cenę sprzedaży netto zapasów produktów gotowych i towarów,

- wartość bieżącą należności,

- aktualny kurs notować papierów wartościowych,

- wartość oszacowaną nienotowanych papierów wartościowych,

- wartość bieżącą zobowiązań.