Kim jest biegły rewident?


Biegły rewident jest osobą zaufania publicznego, której praca opiera się na wykonywaniu rewizji finansowych.

Zawód biegłego rewidenta bardzo często mylony jest z księgowym. Jego zadaniem nie jest jednak prowadzenie księgowości, a kontrolowanie, czy informacje płynące z firm oby na pewno są zgodne z rzeczywistością. A więc czy sporządzane sprawozdania finansowe są oparte na prawdziwych danych.
Obowiązkiem biegłego rewidenta jest przestrzeganie zasady należności oraz etyki zawodowej, które reguluje Kodeks Etyki zawodowych księgowych. Według niego biegły rewident podczas wykonywania swojej pracy musi kierować się uczciwością, obiektywizmem, zawodowymi kompetencjami, starannością, zachowaniem tajemnicy informacji oraz profesjonalizmem.

Bardzo istotna jest kwestia tajemnicy zawodowej. Biegły rewident nie ma prawa udzielać informacji odnośnie dokumentów, które związane są z wykonywaną przez niego pracą. Wyjątek stanowi wyłącznie prawny obowiązek udzielenia informacji bądź przekazania konkretnych akt.  

Biegły rewident jest obowiązany w szczególności:
- postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem,
- stale podnosić kwalifikacje zawodowe,
- przestrzegać standardów rewizji finansowej,
- regularnie opłacać składkę członkowską,
- przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie, w jakim dotyczą one biegłych rewidentów.