Naczelnik urzędu skarbowego

Naczelnik urzędu skarbowego jest organem pierwszej instancji, który powoływany jest przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie urzędu skarbowego.
Odwołać naczelnika skarbowego może minister właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej.

Jednym z obowiązków naczelnika skarbowego jest prowadzenie postępowań podatkowych.

Do zakresu działania naczelnika urzędu skarbowego należy:
- ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów,
- rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych,
- wykonywanie kontroli podatkowej,
- podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin,
- wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,
- współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
- wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.


Czym jest restrukturyzacja?