Zasada podwójnego zapisu

Zasada podwójnego zapisu jest jedną z podstawowych zasad rachunkowości. Stosowana jest ona od wieków zapisy pojawiały się na początku na zwykłych kartkach papieru. Stosowanie zasady podwójnego zapisu opiera się na planie kont- przygotowanej według określonych zasad liście kont. Zasada ta polega więc na tym, że każdą transakcję gospodarczą należy zarejestrować na dwóch odpowiednich kontach, po ich przeciwnej stronie. Musi ona zawierać wpis tej samej kwoty, poparty dowodem księgowym. Podwójny zapis stosowany jest w księgach głównych. Najczęściej zapisujemy w nich dane za pomocą konta księgowego dwustronnego. Polega ono na występowaniu po stronie lewej rubryki “Winny”, a po stronie prawej- “Ma”. Suma wartości zapisanych po stronie Winien musi być identyczna z sumą wartości po stronie Ma. Dzięki stosowaniu tej reguły możliwe jest zachowanie zasady równowagi bilansowej. Zakłada ona, że suma wartości wszystkich składników majątku jest równa sumie wartości źródeł ich finansowania.

Pojedynczy zapis księgowy odzwierciedlający zdarzenie gospodarcze określamy jako Pozycja Dziennika.