Dowód księgowy

Dowód księgowy to dokument, na podstawie którego dokonywane są zapisy operacji gospodarczych na kontach księgowych. Istnieje kilka rodzajów dowodów księgowych.

Najogólniej można podzielić je na zewnętrzne własne – wystawiane kontrahentom; zewnętrzne obce – wystawione firmie oraz wewnętrzne.

 Dowody księgowe mogące być również podstawą do zapisów w księgach rachunkowych to dowody: 
– rozliczeniowe
– ujmujące poprzednie zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych,
– zastępcze
– wystawiane do czasu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego,
– zbiorcze – służące do zapisu kilku dowodów źródłowych,
– korygujące. Każdy dowód księgowy musi zawierać:
– określenie rodzaju, – numer identyfikacyjny,
 – określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,
 – datę dokonania operacji,
 – podpis dostawcy dowodu.

Zanim dokument zostanie zakwalifikowany do ujęcia w księgach rachunkowych, musi zostać poddany kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej. Poprawny dokument zatwierdzany jest podpisem księgowy, błędny musi zostać odesłany do poprawy.

Przeczytaj również: BENCHMARKING