Karta podatkowa

Kartą podatkową nazywamy uproszczoną formę należności podatkowych, która zależna jest od rodzaju wykonywanej działalności i innych ewentualnych kryteriów jak, np.: liczba mieszkańców miejscowości oraz liczba zatrudnionych osób. Nie jest więc zależna ani od przychodu, ani kosztów.

Opodatkowanie to zarezerwowane jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych, które przede wszystkim świadczą usługi dla ludności, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Regulacje prawne dotyczące karty podatkowej opisane są w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Płatność podatku zależna jest od decyzji Urzędu Skarbowego, wydanej na wniosek podatnika. Karta podatkowa wymaga gromadzenia dokumentów określających sprzedaż (faktury lub rachunki) oraz ewidencję zatrudnienia. Ponadto wymagane jest prowadzenie kart przychodów pracowników.

Aby skorzystać z karty podatkowej, podatnicy muszą spełniać następujące warunki:
 – podczas prowadzenia działalności nie mogą korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę,
 – nie mogą korzystać z usług innych przedsiębiorców i zakładów, wyjątek stanowią usługi specjalistyczne,
– nie mogą prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej innej niż ta wymieniona w art. 23 powołanej ustawy,
– nie mogą wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
– małżonek podatnika nie może prowadzić takiej samej działalności co podatnik,
– działalność zgłoszona we wniosku musi być prowadzona na terytorium Polski.

Chcąc prowadzić kartę podatkową przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia wniosku PIT-16. Podatnicy zwolnieni są z podatku VAT, mogą z niego zrezygnować i wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych czynności podlegających regulacjom Ustawy o VAT oraz Ustawy o podatku akcyzowym.

W karcie podatkowej podatek regulowany jest miesięczna opłatą, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły (za grudzień do 28 grudnia). Nie jest więc wymagane składanie deklaracji podatkowych w Urzędzie Skarbowym.