Co to jest inwentaryzacja?

Inwentaryzacja jest ogółem czynności rachunkowych, których celem jest sporządzenie szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na dany dzień.

Inwentaryzacja polega na ustaleniu spisu faktycznego wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątku firmy oraz wyjaśnieniu różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

Wyróżnia się 3 rodzaje inwentaryzacji:
  • spis z natury,
  • uzgadnianie sald z kontrahentami,
  • weryfikację stanu ewidencyjnego.


Za główny cel inwentaryzacji uznaje się ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Powinna być zorganizowana w taki sposób aby działalność firmy nie została przerwana. Przeprowadza się ją co najmniej raz w roku obrotowym, najczęściej ustalana jest na ostatni dzień danego roku. Inwentaryzacja może być przeprowadzona ręcznie bądź za pomocą narzędzi informatycznych.