Sprawozdanie finansowe

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych swojej działalności.

Czym jednak są sprawozdania finansowe i skąd tak olbrzymia waga tych dokumentów?
Stanowią one uporządkowane zestawienie sytuacji finansowej firmy oraz finansowych wyników działalności danej instytucji. Zasadniczym celem sporządzania tych akt jest zilustrowanie sytuacji rachunkowej przedsiębiorstwa oraz dostarczenie informacji odnośnie przepływów pieniężnych, które przechodzą przez dany podmiot gospodarczy. Firmy zobowiązane są sporządzenia ich na koniec każdego roku rozrachunkowego bądź (jeśli tak stanowi umowa) w inny dzień, w którym zamykane są księgi rachunkowe.

W Polsce sprawozdania te muszą być opracowane w języku urzędowym, czyli polskim, a także w obowiązującej na terenie naszego kraju walucie (polski złoty).

Aby powyższe akta spełniały najwyższy poziom, a informacje w nich były prowadzone w sposób rzetelny, muszą one spełniać następujące kryteria:
- wiarygodność,
- zrozumiałość,
- kompletność,
- porównywalność,
- sprawdzalność,
- terminowość,
- ciągłość.