Czym jest rachunkowość budżetowa?

Rachunkowość budżetowa jest terminem dotyczącym sektora budżetowego. Jej celem jest dostarczanie informacji finansowych o wykonaniu poszczególnych budżetów.

Podstawę regulacji prawnej tego typu rachunkowości stanowi ustawa o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów. Wyróżnia ją ujednolicenie, które polega na stosowaniu jednolitego planu kont, takiej samej klasyfikacji budżetowej i jednolitych zasad tworzenia sprawozdań finansowych.

W rachunkowości budżetowej wyróżnia się kilka podmiotów, takich jak:
- jednostki budżetowe (metoda finansowania brutto),
- samorządowe zakłady budżetowe (rozliczają się z budżetem metodą finansowania netto),
- agencje wykonawcze (odprowadzają do budżetu nadwyżkę środków finansowych),
- instytucje gospodarki budżetowej (koszty i zobowiązania pokrywają z uzyskanych przychodów),
- fundusze celowe (przychody pochodzą ze środków publicznych, koszty ponoszone na realizację zadań publicznych).

Do jednostek budżetowych opartych na rachunkowości budżetowej zalicza się: urzędy administracji samorządowej i państwowej, prokuratury, sądy, areszty, więzienia, jednostki wojska i policji, straż pożarna, szkoły oraz internaty.