Opodatkowanie firmy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, przeważnie w pierwszym miesiącu nowego roku podejmują decyzję co do wyboru formy, w jakiej opodatkują działalność.

Mają do wyboru:
- zasady ogólne – opodatkowanie w skali podatkowej 18 % i 32 %,
- podatek liniowy – opodatkowanie stawką 19 %,
- ryczałt ewidencjonowany,
- karta podatkowa,
- podatek tonażowy.

Podatnicy opłacający podatek według skali 18 % lub 32 % oraz 19 % mają obowiązek prowadzić podatkową książkę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe. Podatki te płacone są od faktycznie osiągniętego dochodu.

Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali z prowadzonej działalności gospodarczej przychody nie większe niż 150 000 euro. Stawki ryczałtu zależne są od rodzaju przychodów.

Kartę podatkową mogą wykorzystać podatnicy wykonujący dane rodzaje działalności, głównie działalność handlową, usługową lub gastronomiczną. Stawki uzależnione są m.in. od rodzaju i zakresu działalności.

Podatek tonażowy w wysokości 19 % jest przeznaczony dla armatorów eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej na niektóre przychody lub dochody przez nich osiągane.