Termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Marzec jest miesiącem, w którym podmioty prowadzące pełną księgowość (czyli księgi rachunkowe) mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy. O terminie opracowania sprawozdania muszą pamiętać te podmioty, których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu lub jednostki, których rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia danego roku.

Terminowego złożenia sprawozdania finansowego ma obowiązek pilnować kierownik jednostki, który ustalany jest przez wewnętrzne regulacje podmiotu. Powszechnie za kierownika uznaje się członka zarządu lub innego organu zarządzającego. Jeśli natomiast organ jest wieloosobowy kierownikiem zostaje członek zarządu, który nie jest pełnomocnikiem jednostki.

Sprawozdanie finansowe opracowuje się nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego i przedstawia się go organom zatwierdzającym. Zatwierdzenie powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.