Otwarcie i zamknięcie księgi rachunkowej

W wielu przedsiębiorstwach prowadzi się księgowość w formie ksiąg rachunkowych. Jest to tzw. pełna rachunkowość. Osoby zajmujące się jej prowadzeniem mają wiele obowiązków. Można do nich zaliczyć między innymi otwieranie i zamykanie księgi rachunkowej.

Otwieranie księgi rachunkowej następować może na dzień rozpoczęcia nowego roku obrotowego, dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa, połączenia bądź podziału jednostki albo rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego. Oczywiście czas na otwarcie ksiąg rachunkowych to 15 dni, od daty wymienionych wcześniej wydarzeń. Sama procedura otwarcia ksiąg handlowych polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji, na podstawie, której wprowadza się do ewidencji księgowej stan aktywów i pasywów.

Zamykanie ksiąg rachunkowych następuje na dzień zakończenia roku obrotowego, dzień likwidacji lub ogłoszenia upadłości, dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, połączenia lub podziału jednostki. Przedsiębiorstwo ma czas aż 3 miesięcy na zamknięcie ksiąg rachunkowych i dopełnienie pozostałych obowiązków, wiążących się z tym. Są nimi na przykład sporządzenie bilansu czy rachunku zysków i strat.

Otwarcie i zamykanie ksiąg rachunkowych to zaledwie podstawowe obowiązki, przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość. Należy zdać sobie sprawę, że pozostałych obowiązków jest znacznie więcej. Dlatego też odradza się właścicielom takich jednostek, samodzielne prowadzenie rachunkowości. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie tego biurom rachunkowym.