PKWiU

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, w skrócie PKWiU została wprowadzona 29. października 2008 roku. Jej głównym celem jest zastosowanie statystyczne, jednakże jest również niezmiernie istotna w przypadku opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

PKWiU obejmuje swoim zakresem usługi oraz wyroby. Składa się z siedmiu poziomów:
S - sekcja; xx - dział; xx.x - grupa; xx.xx - klasa; xx.xx.x - kategoria; xx.xx.xx - podkategoria; xx.xx.xx.x - pozycja.

Przedsiębiorcy samodzielnie określają klasyfikację swoich produktów. W tym celu mogą skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli jednak i ta pomoc okaże się niewystarczająca wówczas przedsiębiorca może złożyć pisemny wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wniosek taki należy własnoręcznie podpisać, a także zamieścić opis usług z określeniem na czym polegają, na czyje zlecenie są wykonywane, a także na podstawie jakiej umowy bądź opis wyrobów tj. jakie są to wyroby, z czego wykonane, do czego służą oraz procentowe określenie udziału każdego składnika wchodzącego w skład produktu.