Rejestr Należności Publicznoprawnych

Ministerstwo Finansów zapowiada, że od 2018 roku zacznie obowiązywać Rejestr Należności Publicznoprawnych, opracowany przez fiskus, w którym znajdą się informacje o osobach zalegających co najmniej z 5 tysiącami złotych niezapłaconego podatku (liczone wraz z odsetkami). 

Rejestr ten nie zastąpi Krajowego Rejestru Długów ale będzie funkcjonował z nim równolegle. Aktualnie KRD zawiera informacje przekazywane przez przedsiębiorców, gmin i jednostki organizacyjne o zalegających im z płatnościami kontrahentach. Dzięki Rejestrowi Należności Publicznoprawnych przedsiębiorcy będą mieli również możliwość zweryfikowania czy ich klient zalega również z należnościami podatkowymi.

Głównym zadaniem rejestru będzie zapewnienie przedsiębiorcom większego bezpieczeństwa w kontaktach biznesowych. Portal dłużników będzie umożliwiał zweryfikowanie czy potencjalny kontrahent lub partner biznesowych wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 Kwestia funkcjonowania rejestru nie jest jeszcze sprecyzowana, najprawdopodobniej jednak aby pozyskać informacje o kontrahencie trzeba będzie pozyskać jego pisemną zgodę. Fiskus wierzy, że rejestr zmobilizuje przedsiębiorców do uregulowania zaległości oraz pozwoli ograniczyć liczbę przeprowadzanych procedur egzekwowania należności od nieuczciwych kontrahentów.