Ujmowanie kosztów w KPiR

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą ewidencję w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają do wyboru aż dwa sposoby ujmowania kosztów –metodę memoriałową i uproszczoną.

Metoda memoriałowa:

Wymaga dokonania podziału kosztów związanych z przychodem uzyskiwanym w danym roku na bezpośrednie i pośrednie. To gdzie dany koszt zostanie zaliczony warunkuje to kiedy trzeba będzie ująć go w ewidencji kosztów uzyskania przychodów.

Koszty bezpośrednie ujmuje się w roku, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody, a koszty pośrednie ujmuje się w dniu wystawienia faktury.

Metoda uproszczona:

Nie uwzględnia podziału na koszty pośrednie i bezpośrednie. Główna zasada tej metody mówi o tym, że wszystkie koszty potrącone w roku podatkowym należy potrącać w roku, w którym zostały one poniesione.

Wybór odpowiedniej formy stanowi kwestię indywidualną, a podatnicy sami wybierają tę, która będzie dla nich bardziej odpowiednia. Zadania w ramach wybranej metody należy konsekwentnie realizować do końca roku, dlatego też bardzo ważne jest aby przed podjęciem decyzji dowiedzieć się z czym dana metoda się wiąże.