Zatrudnianie pracowników - formalności

Zatrudnianie pracowników w firmie wiąże się z pewnymi formalnościami, które przedsiębiorca zobowiązany jest dopełnić.

Zgodnie z Kodeksem Pracy przedsiębiorca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę o podanie danych osobowych tj.:
- imienia i nazwiska,
- imion rodziców,
- daty urodzenia,
- miejsca zamieszkania oraz adresu do korespondencji,
- przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Osoba ubiegająca się o pracę oprócz kwestionariusza osobowego powinna posiadać świadectwa pracy od poprzednich pracodawców, dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje oraz osiągnięcia zawodowe.

Po zatrudnieniu pracownika, pracodawca ma prawo żądać innych danych osobowych od pracownika, a także informacji dotyczących posiadanych dzieci pracownika. Osoba przyjmowana do pracy na podstawie umowy o pracę zobowiązana jest do poddania się wstępnemu badaniu lekarskiemu, które wykaże czy ten pracownik nie ma przeciwwskazań do wykonywania danej pracy. Badania powinny odbywać się w godzinach pracy oraz na koszt pracodawcy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia go z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.