B2B – co kryje się pod tym pojęciem?

Business-to-business, czyli B2B obejmuje wymianę handlową pomiędzy przedsiębiorstwami.

Relacja dotyczy m.in.:
- zawierania transakcji
- poszukiwania partnerów
- budowania sieci dostawców i odbiorców
- poszukiwania informacji handlowych

Działalność B2B prowadzona jest elektronicznie – najszybciej rozwijająca się działalność handlu elektronicznego.

 Handel elektroniczny w rozumieniu B2B dzieli się na:
-  rynki horyzontalne, których charakterystyczną cechą jest podział na sektory
-  rynki wertykalne, których szczególną cechą jest to, że swoim zakresem obejmują jedną branżę

Zakupy, które można przeprowadzić za pomocą handlu B2B, dzielą się na dwa sposoby realizacji:
- e-Procurement
 - Model aukcyjno-przetargowy