Akta osobowe pracownika od 2019 roku

1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy zmieniające dotychczasowy sposób przechowywania akt pracowniczych przez pracodawcę. Obecnie okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 50 lat. Od początku 2019 roku okres przechowywania akt będzie wynosił 10 lat oraz, co ważne dokumenty będą mogły być także przechowywane w formie elektronicznej. Przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku przechowywać dokumentacji w tradycyjnej formie papierowej. 

Wprowadzone rozwiązanie pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów, związanych z gromadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej przez przedsiębiorcę.

 By w pełni zabezpieczyć pracowników nowe rozwiązanie podzielone jest na dwa przypadki:
- pracodawcy, którzy zatrudnią pracowników po 1 stycznia 2019 roku będą zobowiązani do przesyłania raportów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w raportach należy umieścić informacje potrzebne do ustalenia przyszłej renty lub emerytury,
- pracodawcy, którzy zatrudnili pracowników między 1 stycznia 1999 roku a 31 grudnia 2018 roku, aby móc korzystać z możliwości krótszego przechowywania akt muszą złożyć raport informacyjny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Integrator JPK

Od 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT zobowiązani są do wysyłki jednolitych plików kontrolnych w formie struktury JPK_VAT.

Co niezwykle istotne JPK_VAT musi być jeden. W praktyce jednak używa się kilku różnych programów do fakturowania. Powstaje zatem problem jak stworzyć jeden zjednoczony plik JPK_VAT. Sposobem na to jest skorzystanie z integratora JPK_VAT, który daje możliwość łączenia kilku plików w jeden w pełni odpowiadający schematowi wymaganemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Księgowość online bardzo często daje możliwość integrowania JPK, zwanego również scalaniem. Korzystanie z takiego rozwiązania znacząco ułatwi przygotowywanie plików, jak również zaoszczędzi czas związany z dopełnieniem poszczególnych obowiązków.
Co ważne, dotyczy to wyłącznie rozdzielania plików na oddzielne struktury, a więc strukturę JPK_VAT oraz JPK_FA. 

Zobacz też: JPK, a kwestia czynnego żalu

Informacje o opłatach skarbowych

Opłata skarbowa jest rodzajem formy ekwiwalentu, która należna jest za wszelkie czynności organów administracji publiczne, które podejmowane są w przypadku indywidualnych spraw takich, jak czynności urzędowe, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów.


W Polsce opłaty skarbowe są wnoszone m.in.:
- w przypadku spraw indywidualnych w odniesieniu do administracji publicznej,
- przy dokonaniu czynności urzędowych składając zgłoszenia lub wnioski,
- przy wydawaniu zaświadczeń na wniosek osoby zainteresowanej,
- przy ubieganiu się o zezwolenie, pozwolenie bądź koncesje,
- przy składaniu dokumentów o udzielenie pełnomocnictwa bądź prokury w sprawach odnośnie administracji publicznej,
- przy załatwianiu spraw urzędowych.


Planuje się, aby wnoszenie opłat miało miejsce:
- w kasie odpowiednich organów podatkowych,
- przy wpłatach na organ odpowiedniego organu podatkowego,
- w formie inkasa, gdy rada gminy zdecyduje o poborze opłaty skarbowej w taki, a nie inny sposób.