Korekta JPK

Zobacz naszą stronę główną!

Obowiązek wysyłania JPK mają od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję przychodu VAT. Przedsiębiorcy składający miesięczne deklaracje VAT muszą także przekazywać korekty pliku JPK niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT.

Kiedy składamy korektę JPK?

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów liczba składanych korekt JPK nie musi odpowiadać liczbie składanych korekt deklaracji VAT. Można wysłać jeden plik JPK, który jest zgodny z ostatnią korektą deklaracji. Ponadto co do zasady korektę pliku JPK składamy niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT, jeśli podatnik ma obowiązek rozliczenia miesięcznego deklaracji VAT albo po zidentyfikowaniu błędnych danych kontrahenta. Dla podatników rozliczających się kwartalnie korekty należy złożyć za poszczególne miesiące niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.

Korektę należy złożyć w przypadku zmiany pozycji podatku należnego, podatku naliczonego, błędnych dat, zmiany danych kontrahenta, które uniemożliwiają jego identyfikację. Należy pamiętać, że podczas składania korekt trzeba przygotować pełny kompletny plik JPK_VAT z korygowanymi danymi.

Kim jest biegły rewident?


Biegły rewident jest osobą zaufania publicznego, której praca opiera się na wykonywaniu rewizji finansowych.

Zawód biegłego rewidenta bardzo często mylony jest z księgowym. Jego zadaniem nie jest jednak prowadzenie księgowości, a kontrolowanie, czy informacje płynące z firm oby na pewno są zgodne z rzeczywistością. A więc czy sporządzane sprawozdania finansowe są oparte na prawdziwych danych.
Obowiązkiem biegłego rewidenta jest przestrzeganie zasady należności oraz etyki zawodowej, które reguluje Kodeks Etyki zawodowych księgowych. Według niego biegły rewident podczas wykonywania swojej pracy musi kierować się uczciwością, obiektywizmem, zawodowymi kompetencjami, starannością, zachowaniem tajemnicy informacji oraz profesjonalizmem.

Bardzo istotna jest kwestia tajemnicy zawodowej. Biegły rewident nie ma prawa udzielać informacji odnośnie dokumentów, które związane są z wykonywaną przez niego pracą. Wyjątek stanowi wyłącznie prawny obowiązek udzielenia informacji bądź przekazania konkretnych akt.  

Biegły rewident jest obowiązany w szczególności:
- postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem,
- stale podnosić kwalifikacje zawodowe,
- przestrzegać standardów rewizji finansowej,
- regularnie opłacać składkę członkowską,
- przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie, w jakim dotyczą one biegłych rewidentów.

B2B – co kryje się pod tym pojęciem?

Business-to-business, czyli B2B obejmuje wymianę handlową pomiędzy przedsiębiorstwami.

Relacja dotyczy m.in.:
- zawierania transakcji
- poszukiwania partnerów
- budowania sieci dostawców i odbiorców
- poszukiwania informacji handlowych

Działalność B2B prowadzona jest elektronicznie – najszybciej rozwijająca się działalność handlu elektronicznego.

 Handel elektroniczny w rozumieniu B2B dzieli się na:
-  rynki horyzontalne, których charakterystyczną cechą jest podział na sektory
-  rynki wertykalne, których szczególną cechą jest to, że swoim zakresem obejmują jedną branżę

Zakupy, które można przeprowadzić za pomocą handlu B2B, dzielą się na dwa sposoby realizacji:
- e-Procurement
 - Model aukcyjno-przetargowy