Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który z jakikolwiek powodów zamierza wstrzymać prowadzenie działalności gospodarczej nie musi jej likwidować. Przepisy prawa dopuszczają zawieszenie działalności gospodarczej.

Właściciel firmy, decydujący się na zawieszenie swojej działalności gospodarczej musi pamiętać o kilku podstawowych czynnościach, które ma obowiązek spełnić zanim jego spółka zostanie zawieszona na określony czas.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek CEIDG-1. Wniosek o zawieszenie działalności może zostać przekazany w następujący sposób:

- on-line - używając podpisu elektronicznego,
- w urzędzie gminy lub miasta - osobiście lub listem poleconym, w przypadku wysłania wniosku listem należy podpisać go własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

Przedsiębiorca sam decyduje, na jaki okres chce zawiesić działalność gospodarczą, pamiętając o tym, że okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni, rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w danym wniosku.

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma prawo do:
- wykonywania czynności, które pozwolą na zachowanie lub zabezpieczenie źródła dochodów,
- przyjmowanie należności,
- zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
- osiąganie przychodów finansowych z okresu przed zawieszeniem.

Księgowość a rachunkowość

Księgowość i rachunkowość to pojęcia, które w potocznej mowie często występują zamiennie, jednak ich rzeczywiste znaczenia nieco się od siebie różnią.

Księgowość jest systemem rejestrującym wszystkie transakcje firmy, zajmującym się zapisem wszelkich operacji gospodarczych. Odnosi się do wszystkiego, co zostało sprzedane, kupione lub zainwestowane przez przedsiębiorstwo. Pokazuje również, jakie części zysków powinny być wykorzystane na opłacenie podatków, a jakie na wynagrodzenie dla pracowników. Księgowość stanowi jeden z działów rachunkowości, która jest znacznie szerszym pojęciem.

Rachunkowość przedsiębiorstwa zajmuje się nie tylko gromadzeniem informacji na temat działalności gospodarczej i związanych z nią zdarzeń gospodarczych. Dzięki niej możliwe jest np. podejmowanie odpowiednich decyzji w kwestii finansów i działalności. Rachunkowość dzieli się na trzy zasadnicze działy:
- księgowość,
- rachunek kosztów.
- sprawozdawczość finansową.

Te trzy strony prowadzenia rachunkowości pozwalają w kompletny sposób przechowywać informacje na temat zysków, kosztów i ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Na ich podstawie możemy wywnioskować, jakie efekty przynosi określona polityka finansowa firmy i czy warto wprowadzić w niej jakieś zmiany. Rachunkowość powinna być prowadzona zgodnie z określonymi zasadami, wspólnymi dla wszystkich firm. Dzięki temu możliwa jest ocena działania przedsiębiorstwa oraz porównanie go z innymi podmiotami gospodarczymi.

Outsourcing – wady!

Outsourcing wywodzi się od słów: outside - zewnętrzny i resourse - zasoby, zapasy, dostępne środki w jednostce. Outsourcing ma na celu zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności gospodarczej oraz umożliwienie firmie skoncentrowania się na głównej działalności innymi słowy kluczowej, decydującej o jego pozycji rynkowej oraz konkurencyjności wobec innych firm.

Czym różni się outsourcing od zatrudnienia kontrahenta?
Główną różnicą jest fakt, że kontrahent musi wykonać zadanie bardzo dokładnie, w przypadku natomiast firm outsourcingowych to firma zewnętrzna decyduje w dużej mierze co i jak ma być zrobione.

Umowa outsourcingowa wymaga udostępnienia innej firmie systemu i informacji firmy. Może to być ograniczone, w zależności od rodzaju pracy. Jest to ryzykowne, gdyż informacje mogą być źle użyte. Inna firma może użyć informacji dla własnych korzyści lub w innym nieetycznym celu.

Inne wady wynikające z outsourcingu to:
- ryzyko nieodpowiedniego wyboru firmy partnerskiej w relacji outsourcingu
- niepewność funkcjonowania partnera w outsourcingu w niedalekiej przyszłości
- ryzyko złego kanału przepływu informacji czy informacji zwrotnej
- potrzeba dodatkowego nakładu pracy, w celu określenia wymagań funkcji outsourcingowych
- ryzyko niskiego poziomu świadczonych usług przez partnera outsourcingowego


Outsourcing jest strategicznym narzędziem biznesowym, które pozwala osiągnąć maksymalne wyniki, jednak warto dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw. Musisz samodzielnie podjąć decyzję, czy ta forma będzie dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy.