Obowiązek przedsiębiorcy - JPK

Jednolity Plik kontrolny został wprowadzony w celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Jego celem jest również ułatwienie i przyspieszenie przeprowadzania kontroli w firmie przez organy podatkowe. JPK występuje w kilku strukturach:
- ewidencja zakupu i sprzedaży - JPK_VAT,
- księgi rachunkowe - JPK_KR,
- wyciąg bankowy - JPK_WB,
- magazyn - JPK_MAG,
- faktura VAT - JPK_FA,
- podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR, 
- ewidencja przychodów - JPK_EWP.

Na każdą strukturę JPK składają się trzy sekcje. Pierwsza z nich to sekcja nagłówkowa, w której znajdują się dane identyfikujące podmiot związane z JPK i podmiotem kontrolowanym. Kolejna to sekcja merytoryczna, w której znajdują się informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych. Ostatnia to sekcja kontrolna, gdzie zawarte są sumy kontrolne, które pozwalają na sprawdzenie poprawności odczytu informacji.

Jednolity Plik Kontrolny zaczął obowiązywać stopniowo. Na samym początku do sporządzania i przesyłania JPK zobowiązani były jedynie duże przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązek sporządzania i przesyłania JPK_VAT do Urzędu Skarbowego dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, natomiast pozostałe należy sporządzić i przesłać na wezwanie organu podatkowego.


Przeczytaj też ten wpis!

Anulowanie paragonu

Błędy są rzeczą ludzką. Z tego względu ustawodawcy przewidzieli możliwość do skorygowania błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych i deklaracji. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolnicy ryczałtowi muszą ewidencjonować każdą transakcje na kasie fiskalnej.

Błędnie wystawiony paragon fiskalny zazwyczaj odnosi się do stawek podatku, daty ewidencji, kwoty sprzedaży, a także liczby towarów i usług.

W przypadku błędnie wystawionego paragonu możliwe jest anulowanie paragonu. W tym celu należy dokonać odpowiedniej ewidencji pomyłek, obejmującej wartość brutto i podatek od błędnie zewidencjonowanej sprzedaży wraz z krótkim opisem przyczyny i okoliczności błędu.

Do ewidencji należy dołączyć oryginał anulowania paragonu. Błędnie ujętą sprzedaż należy ponownie nabić na kasę fiskalną.

Zatrudnianie pracowników - formalności

Zatrudnianie pracowników w firmie wiąże się z pewnymi formalnościami, które przedsiębiorca zobowiązany jest dopełnić.

Zgodnie z Kodeksem Pracy przedsiębiorca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę o podanie danych osobowych tj.:
- imienia i nazwiska,
- imion rodziców,
- daty urodzenia,
- miejsca zamieszkania oraz adresu do korespondencji,
- przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Osoba ubiegająca się o pracę oprócz kwestionariusza osobowego powinna posiadać świadectwa pracy od poprzednich pracodawców, dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje oraz osiągnięcia zawodowe.

Po zatrudnieniu pracownika, pracodawca ma prawo żądać innych danych osobowych od pracownika, a także informacji dotyczących posiadanych dzieci pracownika. Osoba przyjmowana do pracy na podstawie umowy o pracę zobowiązana jest do poddania się wstępnemu badaniu lekarskiemu, które wykaże czy ten pracownik nie ma przeciwwskazań do wykonywania danej pracy. Badania powinny odbywać się w godzinach pracy oraz na koszt pracodawcy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia go z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.