Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% dochodu. W niektórych przypadkach podatnik może uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacenia tego rodzaju należności. Nowelizacja przepisów wprowadziła korzystne zasady dla przedsiębiorców, którzy posiadają odziedziczoną nieruchomość. Spadkobiercy, którzy po upływie 5 lat sprzedali odziedziczoną posiadłość mogą zostać zwolnieni z konieczności zapłaty podatku. Taka sytuacja pojawić się może np. jeżeli rodzice nabyli dom 5 lat przed tym, gdy został przyznany spadek. Do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw zaliczać się będą również udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe w takiej części, jakiej wartość zbywanej rzeczy odpowiada łącznej wartości nabytej przez podatnika. Decydujący więc w tym przypadku jest nie moment nabycia, a sprzedaży nieruchomości. Nowelizacja przepisów ustanowiła bowiem, że pięcioletni okres, który umożliwia zniesienie obowiązku podatkowego liczony jest od dnia nabycia nieruchomości przez spadkobiercę.

Benchmarking

Pojęciem benchmarkingu określamy praktykę stosowaną w zarządzaniu, polegającą na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. To analiza porównawcza lub badanie porównawcze, którego wynik jest podstawą doskonalenia.

Czynniki decydujące o skuteczności benchmarkingu:
odpowiednia wiedza na temat koncepcji,
- właściwa podstawa liderów oraz kadry pracowniczej,
- pełna dokumentacja procesów,
- chęć dzielenia się informacjami w wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Benchmarking składa się z następujących faz:
- wybór zagadnień do porównania,
- opracowanie planu analizy i wybór metod gromadzenia danych,
- określenie firm - wzorców,
- zbieranie danych,
- porównanie danych, analiza, przygotowanie zaleceń,
- opracowanie planu wprowadzenia zmian,
- wprowadzenie zmian,
- uhonorowanie prac,
- powtórzenie tego procesu po uwzględnieniu zmian.

Rodzaje:
- wewnętrzny,
- zewnętrzny,
- funkcjonalny,
- ogólny.

Berchmarking umożliwia:
- poszukiwanie pomysłów i źródeł doskonalenia poza granicami organizacji,
- przeprowadzenie kompleksowej analizy własnej firmy w celu znalezienia niedoskonałości, których poprawa przyniesie wymierne korzyści,
- uniknięcie popełnienia błędów poprzez czerpanie wiedzy z porażek innych,
- lepsze monitorowanie efektywności, produktywności i rentowności przedsiębiorstwa,
otrzymanie rzetelnego obrazu firmy na tle całej branży,
- niekierunkowanie swojego działania na osiąganie sukcesów.


Urlop i jego rodzaje

Urlop to dni wolne, które przysługują pracownikom w określonych sytuacjach. Pracownik ma do dyspozycji aż 13 rodzajów różnych urlopów, do których należą:
1. Urlop wypoczynkowy.
2. Urlop na żądanie.
3. Urlop na poszukiwanie pracy.
4. Urlop bezpłatny.
5. Urlop macierzyński.
6. Urlop ojcowski.
7. Urlop tacierzyński.
8. Urlop rodzicielski.
9. Urlop wychowawczy.
10. Urlop w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.
11. Urlop dodatkowe dni opieki na dziecko zdrowe.
12. Urlop okolicznościowy.
13. Urlop szkoleniowy.


Urlop to przywilej pracowniczy wynikający z Kodeksu Pracy. Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie również mogą otrzymać urlop, jednak muszą się o to samodzielnie ubiegać np. zawrzeć odpowiednie zapisy w umowie, bądź ustalić to ustnie ze zleceniodawcą.

Cel przyznania urlopu może być różny. Najpopularniejszym celem urlopu jest wypoczynek. Często jednak dni wolne przyznawane są w celu opieki nad dzieckiem, szukaniem pracy bądź w momencie wystąpienia sytuacji losowej.

Bardzo ważne jest, że ubiegając się o urlop pracownik musi wnioskować. Pracodawca z kolei może zgodzić się na przydzielenie dni wolnych w danym terminie bądź odmówić.