JPK, a kwestia czynnego żalu

Kodeks karny skarbowy określa, że sprawca czynu zabronionego, który zawiadomił o tym organ powołany do ścigania ujawniając jednocześnie okoliczności jego powstania oraz osoby trzecie w nim uczestniczące nie podlega karze za przestępstwo skarbowe. Jest to tak zwany czynny żal.

W przypadku plików JPK, które wysyłamy na żądanie do organu podatkowego drogą elektroniczną nie ma możliwości skorzystania  z czynnego żalu. Dlaczego? Bo organ podatkowy od razu wie, że plik nie został przesłany w terminie, nie można go zatem o tym powiadomić.
Czynny żal możemy wyrazić jeżeli nie wyślemy JPK_VAT. Należy jednak pamiętać aby JPK_VAT włącznie z czynnym żalem przesłać zanim organ podatkowy wezwie do przyczyn jego niezłożenia.

Jeżeli nie będzie możliwości zastosowania czynnego żalu wówczas można zdecydować się na złożenie wniosku o niekaranie. Powinniśmy zawrzeć na nim następujące informacje:
-nazwa firmy,
-numer NIP,
-adresat pisma,
-określenie “wniosek o niekaranie”,
-wskazanie, że wnosi się o nie nakładanie kary grzywny,
-wskazanie dlaczego plik JPK nie został w terminie przesłany,
-podpis uprawnionej osoby.

Zasiłek macierzyński podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego urodziła dziecko, przyjęła na wychowanie dziecko do 7. roku życia wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10. roku życia oraz wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia bądź przyjęła je na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu. Składki z tego tytułu są opłacane przez jego pracodawcę. Jeżeli kobieta prowadzi działalność gospodarczą wówczas ma prawo do zasiłku chorobowego wyłącznie z tytułu umowy o pracę, gdyż składki społecznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest dobrowolne, obowiązkowa jest wyłącznie składka zdrowotna.

Gdy kobieta jest zatrudniona na niepełny etat bądź jej zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia wówczas obowiązkowo podlega ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę jak i prowadzonej działalności. W takiej sytuacji może zdecydować się na płacenie wyższych składek z tytułu prowadzonej działalności aby uzyskać zasiłek macierzyński z obu tych tytułów.

 Zobacz też: Składki ZUS

PKWiU

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, w skrócie PKWiU została wprowadzona 29. października 2008 roku. Jej głównym celem jest zastosowanie statystyczne, jednakże jest również niezmiernie istotna w przypadku opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

PKWiU obejmuje swoim zakresem usługi oraz wyroby. Składa się z siedmiu poziomów:
S - sekcja; xx - dział; xx.x - grupa; xx.xx - klasa; xx.xx.x - kategoria; xx.xx.xx - podkategoria; xx.xx.xx.x - pozycja.

Przedsiębiorcy samodzielnie określają klasyfikację swoich produktów. W tym celu mogą skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli jednak i ta pomoc okaże się niewystarczająca wówczas przedsiębiorca może złożyć pisemny wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wniosek taki należy własnoręcznie podpisać, a także zamieścić opis usług z określeniem na czym polegają, na czyje zlecenie są wykonywane, a także na podstawie jakiej umowy bądź opis wyrobów tj. jakie są to wyroby, z czego wykonane, do czego służą oraz procentowe określenie udziału każdego składnika wchodzącego w skład produktu.